Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving Inschrijven voor trainingen/workshops kan alleen via email: info@crystalnailsbysabrina.nl  of via online aanmelding op www.crystalnailsbysabrina.nl – niet telefonisch of mondeling. Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.

Betaling

 • Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.

• Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training /workshop . Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of ideal voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
• Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een training/ workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Annuleren

 Annuleren door cursist 

• Annulering door de deelnemer is tot één maand voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

Bij Annulering van een complete opleiding [ allround-, acryl-, gel- opleiding], vervalt het recht op teruggave van het inschrijfgeld.

 • Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van de training/workshop bedragen de annuleringskosten € 25,-(of 10% van het cursusgeld als dat hoger is).
  • Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 (werk)dagen voor aanvang van de training/workshop, bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld.
  • Bij annulering door de deelnemer op de 2 (werk)dagen voorafgaand aan de training/workshop, op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op de lezing/workshop, is het volledige cursusgeld verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.
  • Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende training/workshop.
  • U kunt alleen per email annuleren:  info@crystalnailsbysabrina.nl Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag[ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail of fax buiten werktijd binnenkomt.

 Annuleren door Crystal Nails by Sabrina

 • Bij onverhoopte annulering van de training/workshop door Crystal Nails by Sabrina wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

 Inschrijving omzetten naar andere datum of cursus

 • Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere cursus of andere datum. Hiervoor rekenen wij € 25,- administratiekosten. Tot 2 dagen voor aanvang kan dit slechts tegen betaling van 50% annuleringskosten. Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang kan geen omzetting naar een andere datum of andere cursus meer plaats vinden! Wilt u toch deelnemen op een andere datum, dan is het volledige cursusgeld opnieuw verschuldigd.
 • Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende lezing/workshop. Dit dient uiterlijk op de werkdag voor aanvang geregeld te worden.

Artikel 1 Algemeen.

 • Deze Algemene Levering -en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Crystal Nails by Sabrina te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij van Crystal Nails by Sabrina verder te noemen Leverancier, niet aanvaard.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Levering -en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van

Artikel 2 Aanbiedingen.

 • Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding
 • De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewicht- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en De door de Leverancier verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is.
 • De Leverancier behoudt zich het eigendom-(octrooi-,merkenrecht) en auteursrecht voor met betrekking tot de door haar verstrekte product (-samenstelling)gegevens en deze mogen niet aan derden ter hand/inzage gesteld worden, tenzij hiervoor op voorhand schriftelijk toestemming van de Leverancier is

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.

 • De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier heeft De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een orderbevestiging, hetzij d.m.v. “akkoord”-ondertekening van de schriftelijke aanbieding van de Leverancier.
 • Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd
 • Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingeno.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

Artikel 4 Levering.

 • Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier De Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften. De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de Leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren.
 • De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat

deze aan hem worden bezorgd,dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 • De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorvaarden genoemde
 • Voor zover op grond van (E.U.)overheidsvoorschriften of op grond van eigen fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag
 • Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische – of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door de Leverancier geleverde

Artikel 5 Prijs.

 • De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek inclusief verlading in de De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie Na afloop van die termijn is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.

Artikel 6 Levertijd.

 • De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering
 • De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:
 • op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst;
 • of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd;
 • of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit)betaling van hetgeen voor het leveren van producten dient te worden voldaan, heeft ontvangen.
  • De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de Opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zo nodig De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
  • Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft een overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te
  • De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boete-clausule.

Artikel 7 Betaling.

7.1.De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling. Webshop orders kunnen betaald worden via ideal, vooraf overmaken en PayPal, betalingskosten zijn voor de rekening van de koper.

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud.

 • De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van de Leverancier, voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Leverancier is voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;
 • Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 • Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier alle medewerking te verlenen.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen,dan wel te doen overdragen;evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de

Artikel 9 Garantie.

 • De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit ( volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde
 • Voor zover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet- waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Leverancier toegepaste constructie,samenstelling,dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door de Leverancier gemaakt.
 • Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien:
 1. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de Leverancier schriftelijk gemeld wordt;
 2. er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bediening- en onderhoudsvoorschriften;
 3. product-toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;
 4. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.
 5. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;
 6. de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
 • De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan
 • Opdrachtgever is verplicht alles in het werk te stellen om leverancier in de gelegenheid te stellen eventuele garantie-claims te (doen) Dit zal geschieden op de door leverancier te bepalen plaats en tijd. Eventuele hieruit

voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 • Alle garantie, ook die op tafels en stoelen geschied op basis van Carry-In. Wat zoveel betekend dat u dient zorg te dragen voor het transport van en naar Crystal Nails by Sabrina!
 • Alle schade ontstaan tijdens het transport van en naar Crystal Nails by Sabrina en komen volledig voor rekening van de opdrachtgever (klant)

Artikel 10 Retour.

10.1. Alle door opdrachtgever onder garantie retour gezonden artikelen zijn en blijven ten aller tijden voor risico en rekening van de opdrachtgever. Alle kosten voor retour onder garantie.

Klanten service

Crystal Nails by Sabrina

Pieter Noorwitskwartier 32

3723 AR Bilthoven

KvK: 66481368 BTW nr: NL177479279B01

www.crystalnailsbysabrina.nl